POLITYKA PRYWATNOŚCI
Serwisu https://www.efortax.pl
Usługodawcy dbając o prywatność użytkowników Serwisu, prezentują najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez Serwis. Informacje te zostały przygotowane zgodnie z wytycznymi RODO - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Fortax Księgowość i Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Porucznika Halszki 28/50, 30-611 Kraków; NIP: 6793113161, REGON: 361922062, kapitał zakładowy 10 000,00 zł, adres e-mail: [email protected] wpisaną do Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000565231 zwany zamiennie: Usługodawca FORTAX BR,
Usługodawca jest administratorami powierzonych przez użytkowników Serwisu danych osobowych dotyczących samych użytkowników. Powierzenie danych osobowych do przetwarzania nie jest obowiązkowe, ale wynika jednak ze specyfiki świadczonej usługi i jej świadczenie bez powierzenia danych osobowych jest niemożliwe.
Korzystając z Serwisu, użytkownik może wprowadzić do niego także dane osobowe, co do których sam posiada status administratora (dane swoich pracowników, współpracowników, kontrahentów). Usługodawca nie jest administratorem tych danych. Wszelkie przetwarzanie tak powierzonych danych prowadzone jest na zasadach określonych w art. 28 i n. RODO.
DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
Użytkownik, który chce korzystać z Serwisu zostanie poproszony o podanie danych osobowych. Podane dane przetwarzane są w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych.

PRZETWARZANIE DANYCH
Usługodawca jest uprawniony do przetwarzani danych osobowych Usługobiorców koniecznych do nawiązania, przygotowania treści lub jej zmiany lub też rozwiązania umowy o świadczeniu usług. Przetwarzanie danych służy także prawidłowej realizacji usług o których mowa w niniejszym regulaminie. Dane przetwarzane są na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.).
1. Usługodawca w ramach świadczenia usług o których mowa w niniejszym regulaminie może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe Usługobiorcy:
a) imiona i nazwiska,
b) numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
c) numer ewidencyjny PESEL,
d) adres zameldowania na pobyt stały,
e) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały,
f) adresy elektroniczne usługobiorcy,
g) numer telefonu usługobiorcy.
2. W celu prawidłowej realizacji umowy, Usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
3. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usługi:
a) inne oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,
c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z Usług,
d) informacje o zakresie w jakim Usługobiorca skorzysta z Usług.
4. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe w innych celach, w przypadku gdy zachodzi potrzeba ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy. Mowa tutaj o przypadkach gdy Usługodawca poweźmą informację o niezgodnym z prawem wykorzystaniem przez usługobiorcę serwisu.
5. Usługodawca, jako administrator danych dba o ich bezpieczeństwo stosując się do przepisów Rozporządzenia w szczególności chroni przed utratą i dostępem osób nieupoważnionych.
6. Usługodawca jest administratorem danych osobowych lub podmiotem przetwarzającym w rozumieniu Rozporządzenia, udostępnianych przez użytkowników Serwisu w celu świadczenia usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu.
7. Udostępnienie przez Usługobiorcę swoich danych w celu świadczenia Usługi jest dobrowolne. Usługobiorca ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.
8. Usługobiorca w każdym momencie może zażądać usunięcia danych osobowych z zasobów Usługodawców.
9. Usługobiorca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia, które przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ramach usługi udostępnianej przez Usługodawców.
10. Usługobiorca powierza do przetwarzania dane osobowe, które Usługodawca ma prawo przetwarzać w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi, określonym w § 1 pkt 3 niniejszego regulaminu.
11. Usługodawca może powierzać przetwarzanie powierzonych przez Usługobiorcę danych osobowych innym podmiotom, na co użytkownik Serwisu wyraża zgodę. Dalsze powierzenie przetwarzania danych powierzonych przez Usługobiorców dotyczy Dostawców dostarczających Usługodawcom odpowiedniej infrastruktury informatycznej oraz innych narzędzi niezbędnych do świadczenia Usług.
12. Usługodawca kierując się dobrem usługobiorcy zobowiązuje się korzystać z usług jedynie najwyższej jakości podmiotów zapewniających infrastrukturę, gwarantujących najwyższy poziom świadczonych usług w szczególności respektowania przepisów prawa polskiego i europejskiego w zakresie ochrony danych osobowych oraz gwarantujących przetwarzanie danych osobowych w granicach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
13. Wykaz podmiotów, o których mowa wyżej, znajduje się u Usługodawców i może być udostępniony Usługobiorcy na jego pisemny wniosek.
14. Zmiana podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu, jednakże Usługodawcy zobowiązują się informować Usługobiorców o takich zmianach za pośrednictwem systemu informatycznego efortax.pl.
15. Usługodawca informje, że Usługobiorcy przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z Rozporządzenia, a w szczególności te określone w Rozdziale IV Sekcja I i II Rozporządzenia.

OKRES PRZETWARZANIA
Dane osobowe, o których mowa powyżej, Usługodawca przetwarzać będzie przez okres korzystania przez osobę, której dane dotyczą z Serwisu, do momentu otrzymania od danej osoby żądania usunięcia jego konta z Serwisu lub żądania usunięcia zgromadzonych danych osobowych.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Przetwarzając dane osobowe stosujemy środki techniczne i organizacyjne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.
UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA SERWISU
Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo żądania:
- dostępu do jego danych osobowych,
- sprostowania ich
- usunięcia
- ograniczenia przetwarzania,
- przeniesienia danych do innego administratora.
- wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
COOKIES
Użytkownik korzystając z systemu efortax.pl wyraża zgodę na fakt, iż w jego komputerze zapisywane są informacje tekstowe w formie tzw. cookies potocznie zwane ,,ciasteczka''. Dane inormatyczno-tekstowe cookes to pliki, które gromadzone są na komputerze użytkownika systemu efortax.pl. Cookies zwykle zawierają nazwę domeny efortax.pl, czas przechowywania oraz unikalny numer.

1. Usługodawca wykorzystuje pliki cookies w poniższych celach technicznych i marketingowych:
a) doskonalenie systemu efortax.pl, poprzez zbieranie danych o zachowaniach i preferencjach usługobiorcy, korzystającego z systemu, w szczególności pliki cookies, pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio, wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb i preferencji,
b) analizy zachowań użytkowników, tworzenia zestawień i statystyk na potrzeby usługodawcy, które pomagają określić potrzeby i preferencje użytkowników, ma to na celu przede wszystkim ulepszenie systemu i zawartości.
c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
d) określenie preferencji użytkownika i dostosowanie odpowiednich treści reklamowych zbliżonych do jego zainteresowań i preferencji.
3. W ramach niniejszego Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
4. Użytkownicy systemu mogą dokonać zmiany w ustawieniach własnych przeglądarek internetowych w zakresie plików cookies. Pozwala to na blokadę plików cookies, lub tez pozwala na informowanie użytkownika o każdorazowej próbie umieszczenia na komputerze użytkownika pliku cookies. Niedokonanie zmian w używanej przeglądarce internetowej oznacza ze użytkownik godzi się na próby umieszczania przez Usługodawców plików cookies w celach i zakresie określonym w niniejszym regulaminie.
5. Użytkownik, decydujący się na wyłączenie stosowania cookies może zauważyć podczas korzystania z systemu utrudnienia. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
6. Użytkownik systemu rozpoczynając korzystanie z systemu efortax.pl godzi się na przechowywanie plików cookies, na jego urządzeniu wyłącznie w celach wskazanych w niniejszym regulaminie.
7. Użytkownik cofając zgodę na przechowywanie cookies na jego urządzeniu, zobowiązany jest we własnym zakresie dokonać zmian w ustawieniach własnej przeglądarki internetowej. Wszelkie niezbędne informacje i instrukcję w tym zakresie usługobiorca znajdzie wybierając opcję ,,pomoc'' w wykorzystywanej przez siebie przeglądarce internetowej.

ODBIORCY DANYCH – USŁUGI ZEWNĘTRZNE

W związku z prawidłowym funkcjonowaniem Serwisu, Usługodawca korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane dane - wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce.
Lista możliwych odbiorców danych:
- dostawca płatności,
- firma dostarczająca system mailingowy,
- firma hostingowa
- odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Usługodawcy są zobowiązani do udostępnienia im danych.

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

Inspektor Danych Osobowych jest osobą powołaną przez Usługodawce do nadzoru nad bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych oraz zapewnieniem realizacji praw osób, których dane dotyczą.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
Dane kontaktowe w sprawie uprawnień dotyczących danych osobowych:
adres mailowy: [email protected]
FORTAX Sp. z o.o., ul. Halszki 28/50, 30-611 Kraków – z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.